Đổi đèn và trả đèn

Khách hàng được trả hàng trong trường hợp:

  • Đèn không đúng hình ảnh giới thiệu, quảng cáo
  • Đèn không đủ các bộ phận để lắp ráp
  • Đèn bị lỗi, không sử dụng được
  • Resta chịu phí vận chuyển liên quan việc trả trên

Khách hàng được đổi trong trường hợp:

  • Muốn thay đổi đổi đèn cho phù hợp
  • Thay đổi phụ kiện như chao đèn, bóng đèn …
  • Khách hàng chịu phí liên quan đổi như vận chuyển, chỉnh sửa …

Thời gian đổi trả: 20 ngày kể từ ngày giao đèn

Quý khách vui lòng gọi 0933141888 để thực hiện đổi trả