Đổi đèn và trả đèn

Khách hàng được từ chối nhận/trả đèn trong trường hợp:

  • Đèn không đúng hình ảnh giới thiệu, quảng cáo
  • Đèn không đủ các bộ phận để lắp ráp
  • Đèn bị lỗi, không sử dụng được
  • Resta chịu phí vận chuyển liên quan việc trả trên
  • Khách hàng được Resta thanh toán tiền đèn bị trả lại và phí liên quan trong vòng 01 ngày kể từ ngày Resta nhận được đèn

Khách hàng được đổi trong trường hợp:

  • Muốn thay đổi đổi đèn cho phù hợp
  • Thay đổi phụ kiện như chao đèn, bóng đèn …
  • Khách hàng chịu phí liên quan đổi như vận chuyển, chỉnh sửa …

Thời gian đổi trả: 20 ngày kể từ ngày giao đèn

Quý khách vui lòng gọi 0933141888 để thực hiện đổi trả